بخش مرکزی ، شهر زنجان، سبزه میدان ، کوچه شالچی سعیداسفاری ، کوچه فخیم الدوله پلاک 2 ، طبقه اول

 
کد پستی : 4518653771
 
تلفن : 2433333302