سلسله جلسات تفسیر صحیفه سجادیه *مسجد امام محمد باقر علیه السلام زنجان

برگزاری سلسله جلسات تفسیر صحیفه سجادیه (جلسه48)10/19/ 1397
برگزاری سلسله جلسات تفسیر صحیفه سجادیه (جلسه48)10/19/ 1397
برگزاری سلسله جلسات تفسیر صحیفه سجادیه (جلسه48)10/19/ 1397
« »